Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecný prehľad obchodných podmienkon

na stránkach Proheat.sk

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy o dielo uzatvorenej medzi zhotoviteľom, ktorým je obchodná spoločnosť Proheat, s. r. o., so sídlom M.R. Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina, IČO: 50 680 668, zapísaná u Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č. 67034/L (ďalej len „zhotoviteľ“) a objednávateľom, prostredníctvom internetovej stránky www.proheat.sk alebo priamo v jeho sídle.

Kontaktné údaje zhotoviteľa:

Obchodné meno:       Proheat, s.r.o.

Sídlo:     M. R. Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina

IČO:                                50 680 668

Registrácia:                  Okresný súd Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č. 67034/L

DIČ/IČ DPH:                    SK2120425505

Telefón:           +421 911 116 989

Email:                            info@proheat.sk

 

Orgán dozoru: 

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. Box B-89, 011 79 Žilina

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor

tel. č.: 041/763 21 30, 041/724 58 68, fax. č: 041/763 21 39, email: za@soi.sk 

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Objednávateľ: Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so zhotoviteľom.

Dielo: Súhrn činností zhotoviteľa, vykonávaných na základe zmluvy o dielo, ktoré spočívajú v dodaní tepelných čerpadiel a zhotovení/uskutočnení montáže, prác a s tým súvisiacich služieb a činností, za vykonanie ktorých vznikne objednávateľovi povinnosť zaplatiť ich cenu. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že dielom sa rozumie každá činnosť zhotoviteľa vykonávaná na základe Zmluvy o dielo a to bez ohľadu na to, či má výsledok tejto činnosti Zhotoviteľa charakter diela v zmysle ustanovenia § 536 ods. 2 Obchodného zákonníka, alebo diela v zmysle ustanovenia § 3 a/alebo § 4 Autorského zákona, či § 631 a nasl. zák. č. 40/1964Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov alebo či výsledok tejto činnosti je alebo nie je hmotne zachytiteľný, resp. že na úpravu práv a povinností zmluvných strán sa na základe dohody zmluvných strán primerane použijú ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, resp. v prípade spotrebiteľa §631 a nasl. Občianskeho zákonníka;

Spotrebiteľ: Fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania a dosiahla plnoletosť. Potvrdením týchto obchodných podmienok spotrebiteľom (zaškrtnutím políčka v kontaktnom formulári) spotrebiteľ deklaruje, že má viac ako 18 rokov a prevádzkovateľ servera nemá povinnosť overovať správnosť týchto údajov u spotrebiteľa. Spotrebiteľ v plnom rozsahu zodpovedá za úplnosť a pravdivosť všetkých údajov, ktoré zadal pri vyplnení formulára.

Tieto VOP v znení platnom v deň uzatvorenia zmluvy o dielo sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo. V prípade, že zhotoviteľ a objednávateľ uzatvoria písomnú zmluvu o dielo, v ktorej si dohodnú  podmienky odchylne od týchto obchodných podmienok, budú ustanovenia zmluvy o dielo, uprednostnené pred týmito VOP. 

Zhotoviteľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru a služieb uvedenú na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje zhotoviteľ na doméne https://proheat.sk/. Zmena ceny tovaru či služieb sa nevzťahuje na zmluvy o dielo uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru alebo služby.

Objednávateľ bude pred odoslaním vyplneného a odoslaného kontaktného formulára vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí. 

Objednávateľ zaškrtnutím políčka v kontaktnom formulári  

vyjadruje, že akceptuje tieto VOP bez výhrad. 

Na objednávateľa, ktorý vstupuje do obchodného vzťahu so zhotoviteľom v rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti, sa nevzťahujú, neplatia a neuplatňujú tie ustanovenia týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sa týkajú subjektov spĺňajúce definíciu spotrebiteľa.

2. Uzatvorenie zmluvy o dielo

1. Objednávateľ kontaktuje zhotoviteľa  vo forme vyplneného a odoslaného kontaktného formulára na internetovej stránke zhotoviteľa ww.proheat.sk alebo prostredníctvom e-mailovej správy na emailovú adresu: info@proheat.sk. Kontaktný formulár nemá charakter objednávky.

2. Následne po doručení kontaktného formulára bude zhotoviteľ kontaktovať objednávateľa prostredníctvom elektronickej emailovej pošty alebo telefonicky a dohodnú si bližšie podmienky zhotovenia diela, o ktoré prejavil objednávateľ záujem, spolu s cenovou kalkuláciou zhotovenia diela. Takýto spôsob konania zhotoviteľa však nie je akceptáciou návrhu na uzavretie zmluvy. 

3. Po odsúhlasení všetkých podmienok zhotovenia diela zašle objednávateľ zhotoviteľovi objednávku prostredníctvom internetového formuláru objednávky zverejnenej na webovej stránke www.proheat.sk, Objednávateľ je povinný v internetovom formuláre objednávky výslovne potvrdiť, že: 

 1. má viac ako 18 rokov
 2. bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu
 3. akceptuje tieto VOP
 4. súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov, 

inak je zhotoviteľ oprávnený odmietnuť takúto objednávku. Pokiaľ bude objednávka objednávateľom vyplnená v súlade s dohodnutými podmienkami a VOP, zhotoviteľ zašle na e-mailovú adresu objednávateľa informáciu o tom, že zhotoviteľ akceptoval objednávku objednávateľa. Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii diela, ktorého zhotovenie je predmetom zmluvy o dielo, ďalej údaje o cene za dielo a o povinnosti objednávateľa zaplatiť cenu, údaj o predpokladanej dodacej lehote, resp. lehote zhotovenia diela, určenie miesta kde má byť dielo zhotovené, o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy diela do dohodnutého miesta doručenia, resp. služby pre objednávateľa, údaje o zhotoviteľovi (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje. Pokiaľ sa zmluvné strany vzhľadom na charakter diela osobitne dohodnú, bude uzavretá písomná zmluva o dielo. 

4. Zhotoviteľ jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred uzatvorením zmluvy o dielo objednávateľa ako fyzickú osobu – spotrebiteľa, o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok, ktoré sa vyžadujú v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov zhotoviteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte aj ako „Zákon“) v zmysle §3 predmetného zákona, a to tak, že tieto informácie sa buď nachádzajú v týchto všeobecných a reklamačných podmienkach zhotoviteľa, ktoré sú zverejnené na internetovom stránke zhotoviteľa, alebo na príslušnej stránke zhotoviteľa: https://proheat.sk/ .

5. V prípade, ak bude zmluvný vzťah medzi zhotoviteľom a objednávateľom spočívať výlučne iba v dodaní tovaru , zhotoviteľ a objednávateľ uzatvoria na tento účel kúpnu zmluvu, v rámci ktorej sa bude zhotoviteľ označovať ako predávajúci a objednávateľ ako kupujúci. Tieto Všeobecné obchodné podmienky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy a jednotlivé ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok sa na zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim použijú primerane. Predmetom kúpnej zmluvy bude záväzok predávajúceho dodať tovar kupujúcemu a záväzok kupujúceho tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

3. Práva a povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ je povinný:

a) dodať na základe písomne uzatvorenej zmluvy o dielo objednávateľovi dielo v dohodnutom množstve, kvalite a lehote,

b) bezodkladne po uzavretí zmluvy o dielo, najneskôr však spolu s dodaním diela poskytnúť objednávateľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy o dielo na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom e-mailu, ako potvrdenie slúži aj písomná zmluva o dielo,

c) bez zbytočného odkladu upozorniť objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dá na vyhotovenie predmetu zmluvy o dielo. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nevznikne omeškanie na strane zhotoviteľa.

2. Zhotoviteľ má právo na riadne a včasné zaplatenie ceny za dielo od objednávateľa za dodané dielo.

3. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vykonaním určitej časti diela inú osobu (subdodávateľ), podľa vlastného výberu.

4. Zhotoviteľ nie je povinný zabezpečiť akékoľvek povolenia štátnych alebo správnych orgánov týkajúcich sa diela. 

5. Zhotoviteľ má právo voči objednávateľovi na riadne a včasné zaplatenie ceny za dodaný tovar alebo službu.

4. Práva a povinnosti objednávateľa

1. Objednávateľ je povinný:

a) pravdivo vyplniť kontaktný formulár, uviesť v ňom pravdivé údaje,

b) miesto plnenia – zhotovovania diela riadne a včas a v zmysle pokynov zhotoviteľa pripraviť, zabezpečiť, aby miesto plnenia bolo technicky spôsobilé, a sprístupniť zhotoviteľovi ako aj tretím osobám určených zhotoviteľom pre účely realizácie diela, 

c) zabezpečiť na vlastné náklady všetky potrebné povolenia, projekt vyhotovenia, príp. projektovú dokumentáciu a ďalšie potrebné podklady a rozhodnutia správnych orgánov na zabezpečenie plnenia diela a poskytnúť ich zhotoviteľovi, na základe ktorých dôjde k vyhotoveniu diela zhotoviteľom,

d) pripraviť a sprístupniť zhotoviteľovi priestory objednávateľa  za účelom dodania diela, jeho inštalácie, vykonania preberacích skúšok a odovzdania diela objednávateľovi,

e) zabezpečiť prístup zhotoviteľovi a tretím osobám určených zhotoviteľom do priestorov týkajúcich sa realizácie diela počas výkonu prác,

f) zabezpečiť prípadnú ohlasovaciu povinnosť na príslušnom stavebnom úrade alebo zabezpečiť právoplatné stavebné povolenie, ktoré je potrebné na realizáciu diela a plniť si ďalšie povinnosti podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov na svoju zodpovednosť a náklady s tým spojené tak, aby tieto boli splnené a príslušné rozhodnutia právoplatné pred dňom odovzdania miesta plnenia zhotoviteľovi.

g) na výzvu zhotoviteľa dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela v  lehote splatnosti vrátane všetkých nákladov na dodanie diela,

h) potvrdiť v odovzdávacom a preberacom protokole prevzatie diela svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby,

i) poskytnúť včas a riadne zhotoviteľovi súčinnosť a všetky potrebné informácie na zabezpečenie plnenia diela.

2. Internetový obchod https://proheat.sk/  je vo vzťahu k fyzickým osobám určený výlučne osobám starším ako 18 rokov, spôsobilým na právne úkony. 

5. Dodacie podmienky

1. Lehota zhotovenia diela je závislá na požiadavkách objednávateľa a kapacite zhotoviteľa. Lehota zhotovenia diela bude ustálená na základe dohody medzi objednávateľom a zhotoviteľom. Objednávateľ súhlasí, aby v súvislosti s realizáciou diela alebo v súvislosti s vybavením reklamácie zhotoviteľ a ním určené tretie osoby vstúpili do miesta plnenia.

2. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať dielo aj pred dohodnutým časom. Predčasné splnenie zo strany zhotoviteľa nemá vplyv na výšku dohodnutej ceny za dielo. Zhotoviteľ je oprávnený vyzvať objednávateľa na prevzatie diela aj pred uplynutím lehoty na dodanie diela dohodnutej v zmluve o dielo.

3. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vykonaním určitej časti diela inú osobu (subdodávateľ), podľa vlastného výberu.

4. Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dá na vyhotovenie diela; v prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nevznikne omeškanie na strane zhotoviteľa.

5. Objednávateľ je povinný prevziať Dielo na základe výzvy zhotoviteľa v mieste a v termíne uvedenom vo výzve na prevzatie diela. Objednávateľ bez relevantného dôvodu nie je oprávnený meniť termín a miesto odovzdania diela uvedený zhotoviteľom v  oznámení a súčasne je objednávateľ povinný zabezpečiť účasť zodpovednej osoby na určenom mieste a v dohodnutej dobe pri odovzdaní diela a súčasne objednávateľ udeľuje zhotoviteľovi súhlas, aby v termíne uvedenom v písomnom oznámení vstúpil zhotoviteľ a ním určené tretie osoby do miesta odovzdania (miesta plnenia). Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť a vykonať všetko pre to, aby dielo prevzal v dohodnutom čase a mieste alebo zabezpečiť, aby dielo prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie diela a podpísať protokol o odovzdaní diela.  Protokol o odovzdaní diela musí obsahovať najmä:

 1. deň a miesto odovzdania diela
 2. základné údaje o diele,
 3. zoznam odovzdávaných dokladov,
 4. zhodnotenie kvality diela vrátane vymenovania prípadných nedorobkov, vád a určenia spôsobu a primeranej lehoty na ich odstránenie
 5. prehlásenie zmluvných  strán o tom, že Zhotoviteľ dielo odovzdáva a Objednávateľ dielo preberá,
 6. podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.

Objednávateľ je povinný prevziať dielo aj s vadami a nedorobkami, ktoré nebránia jeho užívaniu. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie diela objednávateľom je povinná predložiť zhotoviteľovi splnomocnenie na prevzatie diela. Zhotoviteľ, alebo ním určená osoba je oprávnený vyžiadať si od osoby, ktorá prevezme dielo k nahliadnutiu doklad totožnosti. 

6. Ak sa objednávateľ nezúčastní odovzdania a prevzatia diela, nezabezpečí, aby dielo prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie diela a podpísanie protokolu o odovzdaní diela, alebo odmietne podpísať preberací protokol bez relevantného dôvodu, považuje sa dielo za prevzaté dňom uvedeným v písomnom oznámení zhotoviteľa.

7. Objednávateľ je oprávnený a zároveň povinný skontrolovať dielo pri jeho odovzdávaní v prítomnosti zhotoviteľa. V prípade zistenia existencie vady diela alebo v prípade, ak dielo nie je kompletné je zhotoviteľ povinný umožniť objednávateľovi vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady diela, ktorého správnosť potvrdí zhotoviteľ. 

8. Zhotoviteľ nezodpovedá za oneskorené dodanie diela  zavinené poskytnutím neúplných, alebo nesprávnych údajov zo strany objednávateľa.

9. Pokiaľ objednávateľ v stanovenom termíne neprevezme dielo, je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky preukázateľné náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri udržiavaní / uskladnení neprevzatého diela vrátane náhrady škody, ktorá mu vznikne. Zároveň je objednávateľ povinný plniť všetky svoje záväzky podľa zmluvy, ako keby dielo riadne a včas prevzal (napr. záväzok uhradiť cenu diela), taktiež plynie záručná doba.

10. Vyššia moc.

Žiadna zo Zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto Zmluvou alebo za omeškania s poskytnutím tohto plnenia, pokiaľ bolo toto nesplnenie alebo omeškanie so splnením spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len „Okolnosť vyššej moci“). Pre účely tejto Zmluvy sa za Okolnosť vyššej moci považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli povinnej zmluvnej strany a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky povinnou zmluvnou stranou odvrátené ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii od povinnej zmluvnej strany požadovať. Konkrétne sa za Okolnosť vyššej moci v zmysle tejto Zmluvy považuje najmä – vojna, nepriateľské akcie, invázia, činy cudzích nepriateľov, vzbura, revolúcia, povstanie, vojenský puč, násilné prevzatie moci, občianska vojna, radiácia, kontaminácia rádioaktivitou z jadrových palív a jadrových odpadkov, rádioaktívne toxické výbušniny alebo iné nebezpečné vlastnosti akýchkoľvek jadrových výbušných zariadení alebo ich jadrových komponentov, tlakové vlny spôsobené lietadlami alebo inými vzdušnými objektmi, výtržnosti, občianske nepokoje, rozvrat, pokiaľ sa netýkajú len zamestnancov povinnej Zmluvnej strany alebo osôb, pomocou ktorých povinná Zmluvná strana plní svoje záväzky, účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať a preto ani skúsená povinná Zmluvná strana nemohla proti nim podniknúť náležité opatrenia, nepriaznivé poveternostné podmienky, ktoré znemožňujú výkon prác v zmysle príslušných technických noriem a technologických predpisov (silný mráz, silný vietor a pod.), vypuknutie pandémie/epidémie, pokiaľ všeobecne záväzné právne predpisy na území SR počas pandémie/epidémie zapríčinia nemožnosť výkonu plnenia záväzkov povinnej strany (za vyššiu moc v prípade pandémie/epidémie sa však nepovažuje subjektívny dopad pandémie/epidémie na zamestnancov povinnej Zmluvnej strany alebo osôb, pomocou ktorých povinná Zmluvná strana plní svoje záväzky), ako aj všetky s tým bezprostredne súvisiace a/alebo z toho vyplývajúce okolnosti, ktoré nastali po uzatvorení tejto Zmluvy nezávisle na vôli povinnej zmluvnej strany. Za Okolnosti vyššej moci sa podkladá aj zmena legislatívy, najmä v oblasti daňového práva alebo administratívne opatrenia štátu. Za vyššiu moc sa nepokladajú okolnosti, ktoré vyplývajúcu z osobných, najmä ekonomických pomerov povinnej Zmluvnej strany a ďalej prekážky plnenia, ktoré bola povinná Zmluvná strana povinná prekonať alebo odstrániť podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, ustanovení tejto Zmluvy alebo obchodných zvyklostí, ani zmena meny štátu, v ktorom povinná Zmluvná strana plní svoje záväzky. Po dobu  trvania  skutočností  vyššej moci  sa plnenie podľa tejto zmluvy prerušuje a  predlžuje sa lehota ukončenia realizácie diela o túto dobu. Zmluvná strana, u ktorej nastal prípad vyššej moci, je povinná o tom najneskôr do 72 hodín po jej vzniku a do 72 hodín po jej ukončení písomne upovedomiť druhú stranu. Ak nebudú tieto lehoty dodržané, nemôže sa zmluvná strana dovolávať vyššej moci.

6. Cena diela a platobné podmienky

1. Cena diela bude určená dohodou zmluvných strán podľa cenovej ponuky zhotoviteľa. Za týmto účelom zhotoviteľ zašle cenovú ponuku objednávateľovi, ktorá sa následne stane neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo. K cene za dielo bude fakturovaná DPH v sadzbe podľa platných právnych predpisov.

2. Pokiaľ sa v priebehu vykonávania diela objaví potreba zvýšených nákladov alebo nákladov, ktoré neboli zahrnuté v cenovej ponuke, má zhotoviteľ nárok na primerané zvýšenie ceny za dielo, o čom upovedomí objednávateľa. 

3. K zmene ceny za dielo alebo materiálu môže jednostranne dôjsť zo strany zhotoviteľa:

 1. pri zmene zákonnej sadzby DPH,
 2. zmien vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov,
 3. zvýšením rozsahu prác požadovaných objednávateľom,
 4. zmeny materiálov a postupov odsúhlasených objednávateľom, 

o čom upovedomí objednávateľa.

4. V prípade, ak bude objednávateľ požadovať práce alebo materiál nad zmluvne dohodnutý rozsah alebo prípadné vecné, kvalitatívne a kvantitatívne zmeny v realizácii predmetu plnenia (napr. obmedzenie, rozšírenie predmetu plnenia, zmena projektu a pod.,) budú tieto považované za tzv. „naviac práce“, ktoré budú špecifikované v písomnom dodatku k zmluve o dielo, podpísanom obidvoma zmluvnými stranami, ktorého predmetom bude predovšetkým cena, druh, rozsah a termíny plnenia „naviac prác“. Do doby podpísania písomného dodatku k tejto zmluve o dielo a úhrady preddavkovej faktúry za „naviac práce“ nie je zhotoviteľ povinný tieto „naviac práce“ vykonať a pokiaľ by „naviac práce“ mali vplyv na realizáciu Diela, nedostáva sa Zhotoviteľ do omeškania s plnením jeho záväzku podľa tejto zmluvy. Nárok Zhotoviteľa na odstúpenie od zmluvy ostáva nedotknutý. Objednávateľ je povinný konečné vyúčtovanie za „naviac práce“ zaplatiť do 7 dní od vystavenia faktúry za vykonané „naviac práce“.

5. Pokiaľ sa zmluvné strany v zmluve o dielo písomne nedohodnú inak, objednávateľ bude uhrádzať cenu za dielo vo forme:

 1. preddavkovej faktúry, ktorú zhotoviteľ predloží objednávateľovi. Preddavková faktúra bude vystavená vo výške  _________ eur; splatnosť preddavkovej faktúry, ktorá je nedaňovým dokladom, je 7 kalendárnych dní odo dňa jej predloženia odberateľovi. Do zaplatenia preddavkovej faktúry nie je zhotoviteľ povinný začať zhotovovať dielo. Po dobu omeškania zaplatenia preddavkovej faktúry zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením svojho záväzku podľa zmluvy o dielo;
 2. konečnej faktúry, ktorú zhotoviteľ predloží objednávateľovi po splnení diela. Konečná faktúra bude mať náležitosti daňového dokladu, v ktorej bude odpočítaný zaplatený preddavok. Doplatok ceny diela objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi prevodom na bankový účet zhotoviteľa v lehote splatnosti uvedenej vo faktúre. 

6. Faktúry budú objednávateľovi zasielané prednostne vo forme elektronickej faktúry na email, ktorý pre tento účel poskytne objednávateľ, alebo na taký email, ktorý pre tento účel oznámi vopred objednávateľ zhotoviteľovi. Doručovanie písomností sa na účely tejto zmluvy uskutočňuje na adresy zmluvných strán uvedených v zmluve o dielo. Obe zmluvné strany sa navzájom zaväzujú k bezodkladnému oznamovaniu zmeny adresy sídla resp. bydliska objednávateľa. Zásielka odosielaná prostredníctvom poštovej prepravy sa na účely týchto podmienok považuje za doručenú aj dňom, kedy ju adresát odmietol prevziať, alebo dňom uplynutia úložnej doby na pošte, prípadne dňom, ktorý bude označený na zásielke ako deň neúspešného doručenia z dôvodu „Adresát neznámy“. Akákoľvek písomnosť doručovaná prostredníctvom emailu sa považuje za doručenú momentom jej odoslania.

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

1.Nebezpečenstvo vzniku škody na dodanom zariadení, komponentoch, materiály až do momentu ich zabudovania, resp. montáže znáša zhotoviteľ. V prípade, že niektoré dodávky zariadení, komponentov a pod. dodáva zhotoviteľovi objednávateľ, znáša nebezpečenstvo škody na týchto dodávkach a materiálu objednávateľ.

2.Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia prechádza na objednávateľa odovzdaním diela alebo jeho časti. 

3.Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že kupujúci vlastnícke právo k dielu ako aj k materiálu s dielom dodaných alebo súvisiacich, nadobudne až úplným zaplatením celkovej ceny diela a materiálu. V prípade neuhradenia ceny diela alebo jeho časti alebo ceny dodaného zariadenia, komponentov, materiálov a pod. riadne a včas, objednávateľ nie je oprávnený až do riadneho vysporiadania svojich záväzkov voči zhotoviteľovi, s nimi inak právne disponovať, t.j. nesmie ich predávať, prevádzať na tretiu osobu alebo akokoľvek právne zaťažovať. Objednávateľ je povinný v takomto prípade umožniť zhotoviteľovi prístup k dielu, príp. k dodanému zariadeniu, komponentom, materiálom a pod. a bezodkladne ich vrátiť zhotoviteľovi. 

 

8. Reklamačný poriadok, zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie

1. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa odovzdania diela alebo jeho časti, na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu, pokiaľ nie je výrobcom pre konkrétne prípady stanovená kratšia záručná doba. Pri zabudovanom zariadení, komponentoch, materiáloch a pod. platí záručná doba určená ich výrobcom.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v zmysle platných predpisov SR a objednávateľ je povinný reklamáciu uplatniť u zhotoviteľa telefonicky na telefónnom čísle +421 911 116 989, písomne na adrese M. R. Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina, alebo prostredníctvom e-mailu info@proheat.sk.

3. Ak ide o vadu diela, ktorú možno odstrániť, má objednávateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Zhotoviteľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

4. Objednávateľ môže namiesto odstránenia vady, ak sa vada týka len súčasti diela, požadovať výmenu súčasti diela, ak tým zhotoviteľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu diela alebo závažnosť vady. Objednávateľ môže rovnako tak požadovať od zhotoviteľa dodanie chýbajúcej časti diela, ak tým zhotoviteľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu diela alebo závažnosť vady.

5. Ak ide o vadu diela, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa dielo mohol riadne užívať ako vec bez vady, má objednávateľ  právo od zmluvy o dielo odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú objednávateľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však objednávateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád diela riadne užívať.

6. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má objednávateľ právo na primeranú zľavu z ceny diela.

7. Zhotoviteľ poučil objednávateľa (spotrebiteľa) o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 8.3. až 8.4. týchto obchodných a reklamačných podmienok) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 8.5. až 8.6. týchto obchodných a reklamačných podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej stránke elektronického obchodu zhotoviteľa a objednávateľ mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním kontaktného formulára ako aj v čase pred uzatvorením zmluvy o dielo.

8. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok zhotoviteľa uvedený v čl. 8 týchto VOP. Objednávateľ bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie diela vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) v čase pred uzavretím  zmluvy o dielo tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej stránke elektronického obchodu zhotoviteľa a objednávateľ mal možnosť si v čase pred kontaktovaním zhotoviteľa prostredníctvom kontaktného formuláru a pred uzatvorením zmluvy o dielo prečítať ich a oboznámiť sa s nimi.

9. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na dielo zakúpené, resp. objednané objednávateľom od zhotoviteľa vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu zhotoviteľa a zhotovené zhotoviteľom.

10. Ak dielo vykazuje vady, objednávateľ má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni zhotoviteľa v súlade s ust. § 18 ods. 2  Zákona tak, že doručí reklamáciu do prevádzkarne zhotoviteľovi a doručí tak zhotoviteľovi prejav vôle objednávateľa uplatniť si svoje právo podľa bodov 8.3. až 8.6. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“) napr. vo forme kontaktného formulára, ktorý je umiestnený na príslušnej stránke elektronického obchodu zhotoviteľa. Objednávateľ je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady diela; objednávateľ zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje.

11. Reklamačné konanie týkajúce sa diela, ktorý sa dá doručiť zhotoviteľovi začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

a) doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie zhotoviteľovi,

b) doručenie iných skutočností (napr. fotodokumentácie) k reklamovanému dielu zhotoviteľovi, ak sú tieto údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie;

12. Zhotoviteľ alebo určená osoba vydá objednávateľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie diela vo vhodnej forme zvolenej zhotoviteľom, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady diela a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.3. až 8.4. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 622 Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.5. až 8.6. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 623 Občianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, zhotoviteľ je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť objednávateľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak objednávateľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

13. Objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť zhotoviteľovi. Na základe rozhodnutia objednávateľa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je zhotoviteľ alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu diela najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie zhotoviteľ alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu vadnej časti diela alebo má právo na dodanie
chýbajúcej časti diela. V prípade neodstrániteľnej vady môže zhotoviteľ poskytnúť bezodplatne rovnocenné náhradné plnenie alebo zľavu z ceny diela.

14. Ak objednávateľ reklamáciu diela uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia  zmluvy o dielo, môže zhotoviteľ vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže zhotoviteľ od objednávateľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

15. Ak objednávateľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia zmluvy o dielo a zhotoviteľ ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže objednávateľ dať dielo  na odborné posúdenie. Ak objednávateľ dielo dá  na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia diela, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša zhotoviteľ bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak objednávateľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť zhotoviteľa za reklamovanú vadu diela, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia diela záručná doba neplynie. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie diela, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

16. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol objednávateľ v dobe uzatvárania zmluvy zhotoviteľom upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola zmluva o dielo uzatvorená, musel vedieť.

17. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo nahradiť vadné dielo za rovnocenné náhradné plnenie  s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to objednávateľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

18. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela:

 1. ak objednávateľ neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti zhotoviteľa za vadu diela do konca záručnej doby diela,

b) ak je vadou diela mechanické poškodenie diela spôsobené objednávateľom,

c) ak vada diela vznikla používaním diela v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu diela,

d) ak vada diela vznikla neodborným zaobchádzaním alebo obsluhou alebo nesprávnym používaním alebo zanedbaním starostlivosti o dielo,

e) ak vada diela vznikla poškodením diela nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania diela,

f) ak vada diela vznikla poškodením diela neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

g) ak vada diela vznikla poškodením diela náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

h) ak vada diela vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

i) ak vada diela vznikla zásahom do diela k tomu neoprávnenej osoby,

j) ak ide o zjavnú vadu, ktorú objednávateľ mohol zistiť kontrolou zásielky pri odovzdaní diela, a ktorú bezodkladne neoznámil zhotoviteľovi, 

k) ak vada diela vznikla pôsobením nevhodných podmienok pre správnu funkciu zariadenia (prašnosť, vlhkosť, pôsobenie chemických látok, mechanické preťaženie a pod.), 

l)  chyby v elektrickej sieti objektu, kde je zariadenie inštalované, 

    m) ak vada diela vznikla v dôsledku používania zariadenia v rozpore s návodom na obsluhu, resp.  

         nedodržaním prevádzkových podmienok, napr. nadmerným zaťažením a pod.

      n) ak vada diela vznikla v dôsledku neodborných zásahov, manipulácie, prestavením nastavení  

         mimo užívateľského rozhrania (odborné inštalačné nastavenia), 

     o) ak vada diela vznikla v dôsledku zanedbania odporúčaní o údržbe podľa servisnej zmluvy, ak  

          ju objednávateľ a zhotoviteľ uzatvoria pri odovzdaní a prevzatí diela, 

     p) ak vada diela vznikla v dôsledku mechanických nečistôt v systéme vykurovania, ak bola  

          zanedbaná filtrácia mechanických nečistôt na vstupe napúšťania vykurovacieho systému

 1. ak vada diela vznikla v dôsledku mechanického poškodenia zariadenia. 

19.Zhotoviteľ je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného diela,

b) výmenou súčasti diela,

c)   dodaním chýbajúcej časti diela,

d) vrátením kúpnej ceny diela,

e) vyplatením primeranej zľavy z ceny diela,

f) písomnou výzvou na prevzatie zhotoviteľom určeného náhradného rovnocenného plnenia,

g) odôvodneným zamietnutím reklamácie diela.

20. Zhotoviteľ je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie objednávateľovi vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, mailom, prípadne prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby.

O výsledku vybavenia reklamácie bude zhotoviteľ informovať objednávateľa bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie

21. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú objednávateľ nemohol používať dielo z dôvodu záručnej opravy diela.

22. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia objednávateľa podľa bodu 8.13. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:

a) zhotoviteľ zabezpečí odstránenie vady, alebo

b) zhotoviteľ za vadné dielo poskytne  rovnocenné náhradné plnenie 

23. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a zhotoviteľ neurčí bezodkladne podľa bodu 8.13. týchto reklamačných a obchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, zhotoviteľ v prípade uznania reklamácie túto reklamáciu vybaví odstránením vady.

24. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohlo byť dielo riadne užívané ako bez vady, zhotoviteľ vybaví v závislosti od rozhodnutia objednávateľa podľa bodu 8.13. týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

a) výmenou súčasti diela za inú funkčnú súčasť diela  rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo

b) v prípade, že nemôže zhotoviteľ vykonať výmenu súčasti diela  za inú, či dodať chýbajúcu časť diela, ani neprichádza do úvahy rovnocenné náhradné plnenie či zľava z ceny diela, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny za dielo.

25. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie diela podľa bodu 8.12. týchto reklamačných a obchodných podmienok a ktoré boli uznané zhotoviteľom ako vada.

26. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.

27. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

28. Oprávnenie objednávateľa na uplatnenie reklamácie vady diela je po tom, ako využil svoje právo a požiadal zhotoviteľa o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8.3. týchto reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie bude prípadné opätovné uplatnenie reklamácie tej istej jedinečnej vady (nie vady rovnakého druhu) zamietnuté.

29. Ustanovenia čl. 8 týchto reklamačných a obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

30. Ak objednávateľ neuplatní svoje nároky v dobe a spôsobom podľa predchádzajúcich podmienok, platí, že dielo bolo dodané riadne a včas.

31. V prípade, ak objednávateľ nie je spotrebiteľom, spravujú sa vzťahy medzi objednávateľom a zhotoviteľom v zmysle Obchodného zákonníka, pričom uplatňovanie vád objednávateľom, ktorý nie je spotrebiteľom bude prebiehať v režime Obchodného zákonníka, konkrétne § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.

32. Alternatívne riešenie sporov. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým zhotoviteľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že zhotoviteľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na zhotoviteľa so žiadosťou o nápravu. Ak zhotoviteľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov so zhotoviteľom je Slovenská obchodná inšpekcia Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, kontaktné údaje: webová stránka: www.soi.sk, emailová adresa: ars@soi.sk, adr@soi.sk, telefonický kontakt: + 421 (0)2/58272123, + 421 (0)2/58272141, komunikácia v slovenskom jazyku alebo v anglickom jazyku, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

33. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

9. Osobné údaje a ich ochrana, Súhlas so spracovaním osobných údajov

1. V prípade, ak je objednávateľ fyzickou osobou, berie na vedomie, že zhotoviteľ bude v súvislosti s uzatvorenou zmluvou o dielo, ako aj v rámci predzmluvných vzťahov spracúvať jeho osobné údaje. V prípade podľa predchádzajúcej vety bude objednávateľ na účely tohto článku označený aj ako „dotknutá osoba“ a zhotoviteľ ako „prevádzkovateľ“. Prevádzkovateľ je tiež oprávnený v rozsahu podľa tohto článku spracúvať i osobné údaje o kontaktných zamestnancoch alebo iných kontaktných osobách objednávateľa pri plnení zmluvy o dielo, ktorými sa rozumejú najmä štatutárni zástupcovia objednávateľa alebo iní zástupcovia objednávateľa (aj v prípade ak je objednávateľom právnická osoba), ak budú prevádzkovateľovi poskytnuté (na účely tohto článku tiež označené ako „dotknutá osoba“), pričom sa objednávateľ v tomto prípade zaväzuje zabezpečiť poskytnutie všetkých informácií a poučení v zmysle tohto článku týmto osobám, za čo preberá plnú zodpovednosť. Dotknutá osoba uzavretím Zmluvy s prevádzkovateľom zároveň vyhlasuje, že všetky ňou poskytnuté údaje sú pravdivé, správne, úplné a že všetky prípadné zmeny týchto údajov bude bezodkladne oznamovať prevádzkovateľovi.

2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“), ktoré sú účinné od 25. 5. 2018.

3. Prevádzkovateľ bude o dotknutej osobe spracúvať osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu alebo bydliska, príp. korešpondenčná adresa, poštové smerovacie číslo, kontaktné telefónne a mobilné čísla, e-mailová adresa, názov banky a číslo účtu, ak je to podnikateľ resp. právnická osoba tak naviac názov firmy (obchodné meno), IČO, DIČ, IČ DPH a fakturačnú adresu firmy (ulica, číslo, mesto, PSČ) (ďalej len ako „osobné údaje“) a tieto osobné údaje bude spracúvať na účely obchodného styku prevádzkovateľa a dotknutej osoby, v rámci čoho najmä na účely uzatvorenia, plnenia a existencie zmluvného vzťahu založeného zmluvou o dielo, odosielanie obchodných a technických správ a ďalšiu komunikáciu v súvislosti so zmluvou o dielo. Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať tiež na účely kontaktovania tzv. kontaktných zamestnancov alebo iných kontaktných osôb objednávateľa v súvislosti s predzmluvnými ako aj zmluvnými vzťahmi s prevádzkovateľom. Osobné údaje je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať po dobu trvania Zmluvy, až do definitívneho vysporiadania všetkých záväzkov zmluvných strán z nej, a po dobu najviac 2 rokov odo dňa definitívneho vysporiadania všetkých záväzkov zmluvných strán zo zmluvy o dielo. Dlhšiu dobu je možné osobné údaje dotknutých osôb spracúvať len ak je to nevyhnutné podľa príslušných právnych predpisov, resp. ak je to nevyhnutné na dobu potrebnej archivácie osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu. Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

4. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, PSČ, kontaktné telefónne čísla a mailové adresy, ak je to podnikateľ resp. právnická osoba tak naviac názov firmy (obchodné meno), IČO, DIČ, IČ DPH a fakturačnú adresu firmy (ulica, číslo, mesto, PSČ) (taktiež ako „osobné údaje“) aj na účely marketingu (zasielanie ponúk, marketingových správ, informácií o zľavách a pod.), to však len na základe osobitného a dobrovoľne udeleného súhlasu dotknutej osoby. Na tento účel je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby po dobu trvania zmluvy o dielo a 5 rokov odo dňa skončenia jej platnosti. Na účely vykonávania marketingovej činnosti prevádzkovateľa je prevádzkovateľ oprávnený osobné údaje dotknutej osoby poskytnúť tretím osobám, ktoré sa na marketingovej činnosti prevádzkovateľa podieľajú, t.j. ktoré túto činnosť pre prevádzkovateľa zabezpečujú alebo priamo vykonávajú, to však výlučne na účely marketingovej činnosti prevádzkovateľa.

5. Prenos osobných údajov dotknutej osoby do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

6. Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

7. Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, t.j. aj ich poskytnutie prevádzkovateľovi na účel špecifikovaný v ods. 3 tohto článku je dobrovoľné, avšak súčasne nevyhnutné na účely uzatvorenia, plnenia a existencie zmluvy o dielo. Ak dotknutá osoba osobné údaje neposkytne, nie je možné uzatvoriť zmluvu o dielo. Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, t.j. aj ich poskytnutie prevádzkovateľovi na účel špecifikovaný v ods. 4 tohto článku je dobrovoľné, a nie je nevyhnutné na účely uzatvorenia, plnenia a existencie Zmluvy.

8. Prevádzkovateľ sa zaväzuje o získaných osobných údajoch dotknutej osoby zachovávať mlčanlivosť a tieto považuje za dôverné.

9. Dotknutá osoba berie na vedomie, že jej osobné údaje môže prevádzkovateľ poskytnúť nasledovným príjemcom: osobám, ktoré vykonávajú sprostredkovateľskú alebo inú činnosť obdobnú sprostredkovateľskej pri uzatvorení zmluvy o dielo, partnerom prevádzkovateľa a to v takom prípade, ak je to potrebné na zabezpečenie plnenia zmluvy o dielo, subjektom, ktoré sú osobami/ subjektmi priamo alebo nepriamo majetkovo alebo personálne prepojenými s prevádzkovateľom, osobám ktorým prevádzkovateľ postúpi alebo má v úmysle postúpiť pohľadávku/-y voči dotknutej osobe zo zmluvy o dielo, osobám ktoré poskytujú prevádzkovateľovi poradenské služby (právnym zástupcom, audítorom, daňovým poradcom, subjektom spracúvajúcim účtovníctvo prevádzkovateľa, exekútorom, súdom a/alebo iným orgánom verejnej moci v súvislosti s výkonom verejnej moci, napr. kontrolnej činnosti týkajúcej sa činnosti prevádzkovateľa).

10. V prípade, ak bude prevádzkovateľ  zasielať určitú časť diela a využívať tak služby prepravných spoločností, pričom im osobné údaje dotknutej osoby (meno, adresa, telefónny kontakt) poskytuje vždy jednorazovo za účelom vybavenia konkrétnej požiadavky. Využívané prepravné spoločnosti:

  • Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124,
  • Slovak Parcel Service S.R.O., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji , IČO: 31329217, IČ DPH SK2020351993,
  • Geis SK s.r.o., Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČO: 31324428, IČ DPH: SK2020452687.

11. Iným príjemcom je prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby oprávnený sprístupniť len v prípadoch, kedy je to stanovené platnou právnou úpravou.

12. V prípade ak prevádzkovateľ poverí spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadenia GDPR tretiu osobu – sprostredkovateľa, je povinný o tejto skutočnosti informovať dotknutú osobu, ak tak skôr neurobí samotný sprostredkovateľ a poskytne jej potrebné informácie v zmysle príslušných právnych predpisov. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľov dbá na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a na schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných údajov.

13. Dotknutá osoba má právo na prístup ku svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto osobné údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti dotknutej osoby kópiu týchto osobných údajov.

14. Pokiaľ dotknutá osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ výslovne nepožiada o iný spôsob poskytnutia.

15. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. 

16. Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:

  • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
  • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
  • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa ods. 19. tohto článku,
  • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
  • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
  • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

17. Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:

  • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
  • na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
  • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
  • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
  • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

18. Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí žiadosť dotknutej osoby ako dôvodnú.

19. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:

  • napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa ods. 19. tohto článku, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
  • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
  • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
  • dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

20. Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.

21. Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

22. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

23. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:

  • právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
  • spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,
  • spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

24. Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu podľa ods. 23. bodu b. tohto článku, jej osobné údaje prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.

25. Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

26. Dotknutá osoba má právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

27. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom základe.

28. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním zodpovednej osoby alebo prevádzkovateľa so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom.

29. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.

30. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

31. Objednávateľ uzatvorením zmluvy o dielo potvrdzuje, že sa s týmito informáciami oboznámil, že o tomto spracúvaní a dostupných informáciách o spracúvaní osobných údajov v podmienkach prevádzkovateľa oboznámil aj kontaktných zamestnancov, resp. iné kontaktné osoby, ktorých osobné údaje prevádzkovateľovi poskytol a objednávateľ voči týmto osobám splnil informačnú povinnosť v rozsahu požadovanom všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

10. Odstúpenie od zmluvy o dielo

1. Ak zhotoviteľ nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu zo zmluvy o dielo z dôvodov nezávislých od zhotoviteľa,  ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností zhotoviteľa vyplývajúcich zo zmluvy o dielo alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať dielo objednávateľovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená  v zmluve o dielo, zhotoviteľ je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať objednávateľa a zároveň je povinný ponúknuť objednávateľovi náhradné plnenie alebo možnosť pre objednávateľa odstúpiť od zmluvy o dielo. V prípade, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy o dielo z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je zhotoviteľ povinný vrátiť objednávateľovi už zaplatenú zálohu za dielo dohodnutú v zmluve o dielo v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený objednávateľom.

2. Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom podľa §3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa

a)prevzatia tovaru v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,

b)uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. 

3. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak:

 1. je objednávateľ v omeškaní so zaplatením ceny diela, resp. jej časti, a k jej úhrade resp. jej časti nedôjde ani v náhradnej 10 (desať) dňovej lehote na jej zaplatenie na základe písomnej výzvy zhotoviteľa, spôsobom uvedeným vo výzve, alebo
 2. na objednávateľa alebo jedného z manželov objednávateľa bude podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo osobný bankrot alebo návrh na začatie reštrukturalizačného konania, alebo

c)nedôjde k uzavretiu písomného dodatku ohľadne „naviac prác“.

4. Od zmluvy o dielo je možné odstúpiť aj na základe písomnej dohody.

5.  Odstúpenie od zmluvy musí objednávateľ urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok. 

6. Odstúpenie od zmluvy o dielo podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od zmluvy o dielo, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu objednávateľa, dátum kontaktovania zhotoviteľa, dátum uzavretia zmluvy o dielo, presnú špecifikáciu diela, spôsob, akým má zhotoviteľ vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu objednávateľa.

7. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti objednávateľa a zhotoviteľa zo zmluvy o dielo. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nárokov, ktoré zhotoviteľovi vznikli podľa zmluvy o dielo alebo zo zákona aj v prípade ak tieto nároky vznikli z porušenia zmluvy, ktoré bolo základom pre odstúpenie od zmluvy.

8. Odstúpením od zmluvy sa Zmluva od počiatku zrušuje a každý z účastníkov je povinný vydať druhému všetko, čo podľa nej dostal. Pri vydávaní sa primerane použije ust. § 560 Občianskeho zákonníka. 

9. Objednávateľ ako spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie diela zhotoviteľovi alebo osobe poverenej zhotoviteľom na prevzatie diela. 

10. V prípade, že objednávateľ odstúpi od zmluvy a odovzdá zhotoviteľovi dielo, ktoré je používané, poškodené alebo neúplné, zaväzuje sa objednávateľ uhradiť zhotoviteľovi:

a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota diela 

b) náklady, ktoré vznikli zhotoviteľovi v súvislosti s opravou diela a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis diela.

11. Ustanovenia čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

11. Zmluvné pokuty, úroky z omeškania, zodpovednosť za škodu

1.V prípade, že objednávateľ miesto zhotovovania diela riadne a včas nepripraví a neodovzdá zhotoviteľovi v zmysle dohodnutých podmienok, alebo neposkytne zhotoviteľovi v súvislosti s realizáciou a prevzatím diela potrebnú súčinnosť, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti až do dňa riadneho splnenia tejto povinnosti.

2.V prípade omeškania objednávateľa s úhradou akejkoľvek faktúry, má zhotoviteľ nárok zaplatenie zákonného úroku z omeškania v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov; aktuálna sadzba zákonných úrokov z omeškania je stanovená podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka v spojení s § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, a je zverejnená na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk 

3.ok z dôvodov na strane Objednávateľa nebude možné dielo dokončiť, vzniká zhotoviteľovi právo na náhradu škody, ktorá mu týmto preukázateľne vznikla. Objednávateľ je taktiež povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonané časti diela a dodaný materiál do času ukončenia prác na diele.

4 Každá zo zmluvných strán zodpovedá za škodu, ktorú spôsobila porušením svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy o dielo a jej súčastí, ako aj povinností vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

5. Strana, ktorá škodu spôsobila, je povinná nahradiť poškodenej strane skutočnú škodu a ušlý zisk. Povinnosť nahradiť škodu nemá vplyv na povinnosť zaplatiť dojednanú zmluvnú pokutu. 

12. Záverečné ustanovenia

1. V prípade, ak je zmluva o dielo uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme elektronických e-mailových správ.

3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

4. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.11.2023